លង្ហិនបោះបង់ចោល

លង្ហិនមានជំនាញក្នុងការផលិតបោះបង់ចោលលង្ហិនស្លាប់សម្ដែង, forging លង្ហិនម៉ាស៊ីនលង្ហិន ... ហើយមានបទពិសោធនៅក្នុងវិស័យចម្រុះជាច្រើន។

លង្ហិនបោះបង់ចោលបានផ្ដល់ឱ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលមានគុណភាពតាំងពីឆ្នាំ 2005 ពីគំរូដើម្បីរត់ផ្នែកផលិតកម្មខ្ពស់, អ្នកជំនាញនៅ CASTBRASS អាចជួយបំពេញនូវគោលដៅរបស់អ្នកនៅលើពេលវេលានិងនៅក្នុងថវិកា.

មកដល់ថ្មី

គម្រោងចុងក្រោយរបស់យើង

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!